Термини за одбрана на магистерски труд на ФСЈ (декември, 2015)

Одбрани на магистерски труд на Факултетот за странски јазици, Универзитет ФОН:
Датум
кандидат
тема
петок, 25.12.2015
10.30
Маја Младеновска (Богатинова)
Англиските условни реченици за нереална сегашност и хипотетична идност во меѓујазикот на македонските изучувачи
петок, 25.12.2015
12.30
Викторија Стефановски
Усвојување на местоположбата на англиските прилози за место, време и начин од страна на македонски говорители (на А1, А2 и Б1 ниво на знаење)
понеделник, 28.12.2015
10.00
Марија Левкова Куновска
Застапеност на културолошка компонента  при изучување на англискиот јазик во основното и средното образование во Република Македонија
понеделник, 28.12.2015
12.30
Игор Велески
Застапеноста на лексичката кохезивна структура од англискиот јазик во македонските преводи на стручна литература од областа на маркетингот
вторник, 28.12.2015
11.00
Маја Тишовска
Концептот ,,аутсорсинг” и позицијата на Република Македонија на глобализираниот пазар на трудот
 (Факултет за странски јазици)
 
This entry was posted in Соопштенија, Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s